New Generation Arts | Public auction
8009
page,page-id-8009,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive
 

Public auction


Във връзка с изпълнението на договор BG16RFOP002-2.024-0555-С01 „Насърчаване развитието на Ню Дженерейшън Артс ЕООД“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Ню Дженерейшън Артс ЕООД провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на „Ню Дженерейшън Артс“ ЕООД“. Тръжната документация може да намерите тук и на сайта на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg.  Оферти се подават през информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 -  https://eumis2020.government.bg/bg

Крайна дата за подаване на оферти: 22.11.2019г.