New Generation Arts | Public auction
8009
page,page-id-8009,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive
 

Public auction


Във връзка с изпълнението на договор BG16RFOP002-2.024-0555-С01 „Насърчаване развитието на Ню Дженерейшън Артс ЕООД“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Ню Дженерейшън Артс ЕООД провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на „Ню Дженерейшън Артс“ ЕООД“. Тръжната документация може да намерите тук и на сайта на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg.  Оферти се подават през информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 -  https://eumis2020.government.bg/bg

Крайна дата за подаване на оферти: 22.11.2019г.„Ню Дженерейшън Артс“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за изпълнение на проект на тема: Насърчаване развитието на Ню Дженерейшън Артс ЕООД.

Общата стойност на договора е 224 067 лева.

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (152 365.56 лева), както и от националния бюджет на Република България (26 888.04 лева).

Основната цел на проектна е да се подпомогне развитието на стартиращото предприятие Ню Дженерейшън Артс ЕООД, което ще осъществи своята предприемаческа идея в рамките на един от приоритетните сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. - J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“.

Основните дейности, необходими за реализирането на проекта включват:

•Създаване на екип от специалисти с допълващи се опит и квалификация

•Закупуване и асемблиране на съвременна високопроизводителна мини телевизионна станция, която ще бъде използвана за отразяване на различните събития, както чрез запис, така и чрез възможности за излъчване на живо в интернет или телевизия

•Обезпечаване работата на екипа с нужните работни помещения, материали и консумативи

 

Основните резултати от реализацията на проекта се изразяват в:

•Повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на кандидата

•Създаване и поддържане на устойчиви работни места за квалифициран персонал-ще се осигури устойчива заетост на минимум 3 лица

•Реализирани нетни приходи от продажби с повече от 50% от размера на заявената БФП

•Претеглената стойност на EBITDA за N - N+2 в размер поне 15% от заявената БФП


 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ню Дженерейшън Артс“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.